Το Εικοσιπενταράκι γιορτάζει και στηρίζει το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού